Články

Kontrolní plán činnosti OIP v roce 2017

I v letošním roce se OIP zaměří na práci v lese. Letos však v širším záběru. Nezapomeňte prosím, že je plánována změna legislativy a po této změně se jistě zaměří na potvrzení o ověření znalostí a dovedností. V jaké podobě to bude muset být se uvidí. Tak jak bylo popsáno v návrhu k připomínkování,  toto bude požadováno i po OSVČ!!!

Zde je citace z Ročního programu kontrolních akcí:

Kontrola organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru

Zdůvodnění: Lesnictví je odvětví, které se z hlediska rizikovosti práce trvale řadí na jedno z předních míst. Důvodem je, že většina prací v lesním hospodářství probíhá téměř po celý rok ve vnějším prostředí za měnících se podmínek (zejména klimatických a podmínek daného pracoviště) a jsou do jisté míry ovlivňovány i na ně navazujícími činnostmi. Tato práce je fyzicky velmi namáhavá a vyžaduje zdravotní a fyziologické předpoklady, předvídavost atd. Jedná se o práci velmi rizikovou. Např. těžební činnost představuje v celosvětovém měřítku nejrizikovější aktivity lesního hospodářství s nejvyšším podílem smrtelných úrazů. Častá jsou rovněž onemocnění související s výkonem práce nebo vzniklá kontaktem s živými organismy. Kontroly dodržování požadavků na bezpečnost pracovních postupů v lesnictví jsou prováděny od roku 2011. Každoročně je tento hlavní úkol koncipován s určitým specifickým zaměřením, především s přihlédnutím k výsledkům provedených kontrol a k vývoji pracovní úrazovosti. Úkol na rok 2017 je volen záměrně se širším a blíže nespecifikovaným zadáním tak, aby umožnil provádět kontrolu i u těch subjektů, kteří provádějí činnosti na pracovištích obdobného charakteru. Tedy práce prováděné na lesních a nelesních pozemcích při údržbě lesů, parků, sadů, břehových porostů, doprovodné zeleně vodních toků, pozemních komunikací a v obvodu dráhy a porostů v ochranných pásmech zařízení elektrizační soustavy. Kontrolní činnost bude především zaměřena na dodržování zaměstnavatelem stanovených bezpečných pracovních postupů s ohledem na konkrétní podmínky a činnosti představující závažná rizika pro člověka. Dále se kontroly zaměří na bezpečné používání strojů a technických zařízení, funkčnost ovládacích a bezpečnostních prvků a systémů strojů a zařízení a bezpečnost práce při skladování a manipulaci s vytěženým dřívím.

Cíl úkolu: Prověřit stav a úroveň dodržování bezpečnostních předpisů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru a to nejen u velkých subjektů, ale také u osob samostatně výdělečně činných. Ověřit, jak tyto subjekty zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejích života a zdraví, vytvářejí bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky a přijímají opatření k předcházení rizikům. Cílem úkolu je především preventivní působení v oblasti pracovní úrazovosti.

Zadání úkolu: Ke kontrole budou vybrány subjekty, které vykazují zvýšenou pracovní úrazovost, nebo subjekty, kde se předpokládají problémy s dodržováním bezpečnosti práce při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru. Kontrolu budou provádět přednostně inspektoři se specializací lesnictví a dřevozpracující průmysl.“

Zde je odkaz na kontroly v roce 2002 pro představu na co vše se zaměřit.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *